Logo

" eat lunch at Saiko Kitchen "

Saiko Kitchen

15 Roseneath Street, Edinburgh

0131 281 5613
http://www.saikokitchen.co.uk/